Jak Vybrat Správnou Push-up Podprsenku?

Správn? zvolená podprsenka podtrhne náš sv?dný vzhled a ochrání naše ?adra ze zdravotního hlediska. Mnoho ×en na celém sv?t? však nedá dopustit na push-up podprsenky díky jejich estetické funkci. Jak vybrat tu správnou? Podívejme se na to.

 

Správn? zvolená push-up podprsenka doká×e dost výrazn? vylepšit nedostatky postavy, vytvo?it krásn? tvarovaný a smyslný dekolt, ale sou?asn? také chrání zdraví prsou. M?×ete dát p?ednost push-up podprsence nebo bardot st?ihu. Vybírat m?×ete podle velikosti, typu, materiálu, barvy i p?íle×itosti. I v dob? online prodeje a mnoha internetových obchod? doporu?ujeme podprsenku rad?ji vyzkoušet.

Základní rady p?i výb?ru

Ka×dá ×ena dostala do vínku od p?írody darem zcela jiné poprsí, proto je výb?r správné velikosti podprsenky opravdu klí?ový. V×dy sledujte tabulku velikostí u dané zna?ky a m??te sv?j obvod p?es prsa a obvod pod prsy. Krej?ovský metr neutahujte ani nepovolujte, m?l by v×dy vaše poprsí podpírat a jemn? obepínat. V×dy se m??te v dob?e padnoucí podprsence, nikdy ne bez ní. Pro v?tší poprsí vybírejte podprsenky s širšími a pevnými ramínky, a? rozlo×íte jejich váhu a nebolí vás záda. V×dy také myslete na barvu oble?ení, pod kterou chcete podprsenku nosit. Pokud si nevíte rady, nebo máte pr?hledné oble?ení, zvolte t?lovou barvu.

Praktické a velmi krásné

Vyberte si takovou podprsenku, která vám skv?le padne, nikde se neza?ezává a netla?í, neodstává a ?adra z ní ani nep?etékají ven. Vybírat m?×ete praktické a krásné zna?kové podprsenky s odepínatelnými ramínky, bezešvé podprsenky, hladké i krajkové. Oblíbené push-up bezešvé podprsenky jsou vhodné pod p?iléhavá tri?ka, halenky i šaty. Pod oble?ením nejsou vid?t. Bardotky vám zase vykouzlí krásný dekolt u v?tších výst?ih?. Pod šaty bez ramínek oceníte modely s odnímatelnými ramínky. Zapínání podprsenky m?×ete volit vp?edu i vzadu.

Volba vycpávek

M?×ete svá prsa jen podep?ít nebo je mít v?tší a× o t?i ?ísla. Dámské push-up podprsenky jsou konstruovány a pe?liv? ušity tak, aby ?adra nadzvedly, zpevnily a vytvo?ily krásn? plný, sv?dný a p?irozený dekolt. Po push-up podprsenkách ?asto sahají ×eny s menší velikostí prsou nebo naopak s v?tšími ?adry, na kterých nechalo své stopy kojení nebo gravitace. S v?tšími a pln?jšími prsy si ×eny zvýší sebev?domí, cítí se více ×ensky a sv?dn?ji. Krom? klasických push-up podprsenek m?×ete zvolit i modely s dvojitým a× trojitým push-up efektem. D?myslný tvar vycpávek v koší?ku vykouzlí poprsí v?tší o dv? a× t?i velikosti a v bezchybném tvaru.

Správná volba vycpávky

Nutno dodat, ×e není vycpávka jako vycpávka. M?×e jít o klasický molitan, který ale kvalitní zna?ky moc nepou×ívají. Technologie zna?n? pokro?ily a na trhu jsou p?íjemné podprsenky s gelovými nebo silikonovými vycpávkami. Silikon i gel se mnohem lépe p?izp?sobí tvaru vašich prs? a výsledný efekt je mnohem p?irozen?jší. Nošení takové push-up podprsenky je sou?asn? p?íjemn?jší a výsledek je dokonalý.

 

 

Pé?e o push-up podprsenku

Aby vám vaše push-up podprsenka dlouho vydr×ela v dobré kondici, perte ji zásadn? v ruce a ve vla×né vod?. Pou×ijte jemný prací gel, sprchový gel nebo šampon. Koší?ky velmi zlehka promn?te mezi prsty a nikdy je nezohýbejte. Vycpávka by se mohla zlomit a koší?ek nenávratn? poškodit. Pak podprsenku d?kladn? propláchn?te vla×nou vodou a p?ebyte?nou vodu velmi opatrn? vyma?kejte pomocí prst?. Podprsenku m?×ete jemn? vysušit v ru?níku, který odsaje ?ást vlhkosti. Push-up podprsenku voln? rozlo×te na ru?ník a nechte ji uschnout. Nedávejte ji do suši?ky, nepou×ívejte b?×né prací prost?edky ani avivá× a nevystavujte ji p?ímému slunci